Industri Energi sine nettsider

Enighet i fjorårets lønnsoppgjør for individuelt avlønnede i wireline offshore

Det ble ført forhandlinger om fjorårets lønnsjustering for individuelt avlønnede i wireline offshore 10. og 11. mars, og partene kom til enighet om et oppgjør med en ramme på 1,7 %. Oppgjøret får virkning fra 1. juni 2020 og blir etterbetalt.
Sokkelkompensasjonen holdes uendret i oppgjøret.

1,7 %, minimum 12.000 kroner

Partene er enige om at oppgjøret skal ha en ramme på 1,7 % og at alle skal sikres et minstetillegg på 12.000 kroner. Tillegget beregnes ut fra årslønn og inkluderer feriepenger.

Fra det sentrale tariffoppgjøret ble det avtalt at natt- og helligdagssatsene økte med henholdsvis 3,50 og 35 kroner, til henholdsvis 90 og 2.060 kroner. Disse justeringene kommer i tillegg til oppgjøret.

Endringene får effekt fra 1.6.20 og blir etterbetalt.

Forsinket oppgjør

Det var på grunn av koronasituasjonen og lokale forhold som har medført at forhandlingene kom sent i gang. Selv om vi i løpet av vinteren har sikret ny kontrakt og produktiviteten er svært høy så må vi i dette oppgjøret likevel legge til grunn hva som var situasjonen i 2020.

Det vil bli nye forhandlinger senere i år om årets oppgjør, som vil få virkning fra 1.6.21.

Opprettholder kjøpekraften

Profilen på oppgjøret sikrer kjøpekraften for alle ansatte i gruppen, men klubben ser at gruppen samlet sett ikke holder den samme lønnsmessige utvikling som de som er lønnet etter lønnsmatrisen og som det forhandles for i de sentrale tariffoppgjørene.

Lønnsmatrisen har økt forholdsmessig mer de siste årene for å bedre kunne likestilles med sammenlignbare arbeidsgrupper offshore. Dette skaper utfordringer over tid ved at lønnsmatrisen tar igjen lønnsgruppen med individuelt avlønnede, og utfordringene vil vedvare og  kan vokse, dersom de lokale oppgjørene ikke innjusteres med hensyn til dette. Klubben har gitt uttrykk for dette i forhandlingene men får ikke gjennomslag for dette i forhandlingene som angår fjoråret.