Industri Energi sine nettsider

Avtale om stillingsinnplassering i wireline

Avtalen regulerer lønnsinnplassering for personell som enten innehar relevant tilleggskompetanse i form av utdanning, eller som innehar stilling som krever tilleggskompetanse.

Det ble i forbindelse med revisjon av lokal særavtale i desember i fjor avtalt at partene skulle komme til enighet om en modell som sikret kompensering av personell som besitter en relevant tilleggskompetanse, eller som fyller stillinger som krever dette. Denne modellen er nå på plass, selv om det tok lenger tid enn forventet.

Mekanismer for senior brønntekniker og individuelt avlønnede

Avtalen har flere innretninger, og får betydning fra stillingen senior brønntekniker og opp.

Senior brønnteknikker med tillegsskompetanse:

  • Senior brønntekniker som ved ansettelse innehar relevant fagbrev iht. NOROG 024 får godskrevet 2 års lønnsansiennitet ved ansettelse i stillingen.
  • Senior brønnteknikker som innehar tilleggskompetanse innplasseres i lønnsgruppe A, fremfor lønnsgruppe B. Ved slik opprykk beholdes tidligere lønnsansiennitet slik at man rykker vertikalt opp.
  • Som tilleggskompetanse gjelder:
    • 2 relevante fagbrev, hvor minst ett er innen bore- og brønnservicefagene
    • Relevant fagbrev og teknisk fagskole petroleum eller annen relevant høyere utdanning.

Innplassering av stillinger med krav til tilleggskompetanse

Senior brønnteknikker som går inn i stilling med krav til tilleggskompetanse, som eksempelvis anhuker, innplasseres på lønnsmatrisen i lønnsgruppe A på minst samme ansiennitetstrinn.

Dette er stillinger som kan være midlertidige, og følger bedriftens behov.

Individuelt avlønnede

Når det gjelder individuelt avlønnede er det ikke avtalt en fast mekanisme, da dette uansett vil være vanskelig å ettergå. Her har partene presisert at de er enige i at lønnen for de som er individuelt avlønnet skal fastsettes individuelt etter en saklig vurdering av vedkommendes kompetanse, dvs. etter en så god – skjønnsmessig eller systematisk – stillings- og ytelsesvurdering som mulig.

Klubben anser det som naturlig at både arbeidsgiver og arbeidstaker er delaktig i å kartlegge arbeidstakers faglige utvikling og mål, og at arbeidsgiver følger opp og legger til rette for slik utvikling. Herunder skal det da være mulig å øke lønnen dersom man tilfører mer verdi til bedriften. Slik lønnsforhøyelse vil da skje utenfor de lokale forhandlinger om årlige justeringer av lønnsatsene. Denne avtalen skal ivareta dette.

Lønnsgruppe C

Avtalen for ikke betydning for ansatte som er innplassert i lønnsgruppe C. Årsaken til dette er at avtalen er ment å stimulere til videre karrieremessig utvikling.

Avtalen får effekt fra 1. juni

Avtalen inngås med tilbakevirkende kraft fra 1. juni 2023. Bedriften fremover gå gjennom listene og identifisere de som skal rykkes opp på matrisen og etterbetale fra denne dato. Dersom man skulle kvalifisere til ordningen bør man også selv gi beskjed dersom dette ikke fanges opp av bedriften.