Industri Energi sine nettsider

Årsmøtet 2023 er gjennomført

7.-9. mars ble årets årsmøte gjennomført med 56 tillitsvalgte tilstede, i tillegg til gjester fra bedriften og Industri Energi.

Gjester fra bedriften og forbundet

Årsmøtets første dag var preget av gjester. Fra forbundsledelsen stilte både leder Frode Alfheim og nestleder Lill-Heidi Bakkerud. Frode Alfheim skrøt av årsberetningen til klubben og takket for engasjementet til Einar Åge Vae og Christopher Talgø i forbundsstyret. Alfheim orienterte årsmøtet om pågående prosesser i forbundet som bl.a. prosessen mot mulig sammenslåing med forbundet FLT, og mellomoppgjøret i 2023 hvor forbundet vil krever økt kjøpekraft for medlemmene.

Forbundsleder Frode Alfheim

Lill-Heidi Bakkerud orienterte om pågående saker. Forbundet går til retten på vegne av 690 medlemmer i 83 forskjellige bedrifter med krav om kompensasjon for pålagt karantene. Bakkerud fortalte også om forbundets organisasjonsarbeid og hvordan forbundet nå jobber med å bli enda mer attraktivt for medlemmene. Christopher Talgø er med på dette prosjektet.

Nestleder i Industri Energi Lill-Heidi Bakkerud

Hedret medlem med æresbevis

Frode Alfheim delte ut æresbevis til Ulf Ragnar Moen for 40 års medlemsskap i LO.

Ulf Ragnar Moen mottar æresbevis for 40 års medlemsskap av forbundsleder Frode Alfheim

Gjester fra bedriften

Bedriften stilte også tungt med gjester til årsmøtet, med hele 5 representanter fra ledelsen. Det var HR-direktør Knut Dolmen, country manager plattformboring Eirik Windegaard, VP Wireline Lage Nordby, HR- og union relations manager Gard Lunde og HR-manager David Bolger som møtte og orienterte om bedriftens utsikter fremover.

Eirik Windegaard

Valg av nytt styre – ny nestleder fra boring

Det ble gjennomført valg av styret, og Reidar Undeli ble valg som ny nestleder for boring etter at May Christin Alvseike ikke tok gjenvalg. May Christin vil tre inn i rollen som KHVO i Archer.

Robin Andre Ellefsen ble valgt som ungdomsrepresentant ved tillitsvalgtkonferansen i 2022, og går inn i styret.

Nytt styre. Fra venstre: Ronny Morgan Yri, Eirik Valle, Øyvind Kårbø, Ketil Rønning (Archer Oiltools), Robin André Lie Ellefsen, May Christin Alvseike (KHVO), Jan Slokvik, Reidar Undeli, Geir Ove Eide Vågen, Gunnar Omland, Einar Åge Vae, Christian Wennersteen, Johnny Olsen, Christopher Talgø. Ikke tilstede: Patrick Læret.

Støtte til veldedige organisasjoner

Årsmøtet har lang tradisjon for å støtte veldedige organisasjoner og årsmøtet for 2023 bygget videre på denne tradisjonen. Klubben bevilger i 2023 kr 15000 til Støttekomiteen for Vest-Sahara, kr 6500 til Norsk Folkehjelp og kr 6500 til Sjømannskirken.

Bautaer takket av

Under årsmøtemiddagen ba leder Einar Åge Vae om ordet for å fortelle historiene til de 3 “små” bjørnene.

Bjørn Rimereit

Bjørn Rimereit har vært tillitsvalgt i en årrekke. Han var nestleder i klubben i 10 år og satt som leder under den tøffe nedbemanningsperioden vi hadde i 2014 til 2016.

Bjørn Rimereit legger bak seg mange år som hovedtillitsvalgt.

Bjørn Dyrnes

Bjørn Dyrnes har vært vært konsern-hovedverneombud i over 30 år og legger bak seg et langt arbeidsliv. Dyrnes har vært en enorm ressurs for de ansatte i selskapet og alltid kjempet arbeidstakernes sak.

Einar Åge Vae og avtroppet KHVO Bjørn Dyrnes

Bjørn Johnsen

Bjørn Johnsen har sittet i styret i klubben i 15 år. I tillegg til dette har han vært med i valgkomiteen 2 ganger, har vært tillitsvalgt i flere tiår og vært fagorganisert i 53 år.

Bjørn Johnsen

Einar Åge rundet av historiene med disse ordene:

Til alle de tre Bjørnene. På vegne av fagforeningen, de ansatte, bedriften, den norske velferdsstaten og oljefondet, tusen millioner takk for deres uvurderlige innsats til havs til lands og i utlandet. For å være med og bygge opp sikkerheten både på arbeidsplassen og i arbeidslivet for flerfoldige tusen kamerater og kolleger. Vi alle ønske dere en riktig velfortjent og god pensjonstilværelse.

Flere innledninger

Robert De Vries er tariffansvarlig og klubbens kontaktperson i forbundet innen NR-området. De Vries innledet om saksbehandlingen og hva forbundet jobber med innen området. Av 42 dommer i arbeidsretten i 2022, var 11 av sakene fra Industri Energi. Det er mange pågående kollektive saker, i tillegg til de individuelle sakene som behandles av egne saksbehandlere/advokater.

Forbundet har en sak som kommer til arbeidsretten senere i år, som kommer fra Archer, hvor personell som ble virksomhetsoverdratt fra KCA ikke har fått utbetalt gave-G i forbindelse med pensjon. De Vries forklarte også pensjonskompensasjonsordningen som er spesiell innenfor NR-området etter omleggingen fra ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon.

Tariffansvarlig Robert De Vries

Agnete Velde Jansson er advokat ansatt i forbundet. Forbundets advokater jobber med de individuelle sakene og viser til rettighetene Industri Energis medlemmer har på bistand i henhold til forbundets vedtekter. Industri Energi er til for medlemmene, og medlemsskapet gir trygghet i arbeidslivet veet at tillitsvalgte, forhandlere, saksbehandlere og advokater er godt kjent med kjørereglene i arbeidslivet.

Jansson orienterer om de nye endringene i Arbeidsmiljøloven som trer i kraft i april. Forbundets advokater saker innen stillingsvern, pengekrav, yrkesskade, OSO, loss of license, krav om erstatning, klager/anker mot NAV- arbeidsrelaterte ytelser. I tillegg bidrar d emed rådgivning innen kollektiv arbeidsrett, generell rådgivning av tillitsvalgte og kursvirksomhet for forbundet.

Einar Åge Vae stiller spørsmål til advokat Agnete Velde Jansson

Christopher Talgø er engasjert i et organisasjonsprosjekt hos Industri Energi hvor målet er å gjøre forbundet enda mer attraktivt for medlemmene. Her ligger det mange muligheter, hvor noe er vedtatt og det jobbes videre med større tiltak. Vi ønsker ikke å være et forbund som kjøper seg medlemmer.

Det er grunnleggende for organisasjonsbyggingen at det er engasjement i alle ledd i organisasjonen, helt fra crewet offshore til forbundsledelsen. Det er derimot mye mer utfordrende for vår bransje å holde på engasjementet enn det er for landindustri.

Vårt medlemsskap i LO er avgjørende for å sikre en god oljepolitikk i Norge. Å gå ut av LO vil kunne medføre at LO vedtar politikk som kan medføre stans i oljeleting. Vi blir lyttet til i LO og vi har hele LO på laget, med 1 million medlemmer, som støtter vår bransje. Talgø viser også til en brosjyre med informasjon om hva Industri Energi har fått til gjennom LO, som vil bli delt med medlemmene. Brosjyren kommer som et resultat av at informasjon om det viktige arbeidet ikke er blitt godt nok kommunisert.

Talgø oppfordrer også alle interesserte i å melde seg på LOs helikopterkonferanse, som er åpen for alle medlemmer og tillitsvalgte, og helt gratis, for å få mer informasjon og innsikt i viktig arbeid for helikoptersikkerheten. Industri Energi planlegger også å avholde en egen olje- og gasskonferanse hvor plasstillitsvalgte offshore vil være den primære målgruppen for at flere skal få innsikt i nærings- og sikkerhetspolitikk for våre bransjer for å styrke organisasjonsarbeidet offshore.

Christopher Talgø

Ketil Rønning er leder av Industri Energi i Archer Oiltools, og forteller om bedriften og klubbarbeidet der. Fagforeningene i Archer har blitt enige om et konsernsamarbeid for å bedre sikre bred nok representasjon i saker som angår flere Archer-bedrifter.

I tillegg til alt dette ble også fagforeningens regnskap gjennomgått, innmeldte saker ble behandlet og en hadde en gjennomgang av klubbens handlingsprogram for 2023.

Vi på klubbkontoret ønsker og rette en stor takk til alle de tillitsvalgte og hovedverneombudene som satte av tid til oss og var med og deltok på årsmøtet, og var med og kaste glans over begivenheten.