Industri Energi sine nettsider

Årsmøtet 2018 er i gang

Tirsdag 6.3 ble det 10. ordinære årsmøtet kjørt i gang. 55 tillitsvalgte møtte opp og bidro til en interessant dag med besøk og innlegg fra Bedriften, og Industri Energi.

Espen Joranger, Gard Lunde, Oddvin Andreassen og Roy Kristiansen
Besøk fra bedriften. Espen Joranger, Gard Lunde og Roy Kristiansen sammen med klubbleder Oddvin Andreassen (andre fra høyre). Foto: Christopher Talgø

Året som har gått

Oddvin Andreassen åpnet årsmøtet med å fortelle om året som har gått. Helt sentralt i alle avdelinger offshore er bemanningssituasjonen. Han fortalte videre om hvilket arbeids klubben har vært involvert i og utfordringer klubben har stått overfor i året som har gått. Roald Hammer avholdt årsberetningen for avdeling 147, og Bjørn Dyrnes la fram året sett i vernetjenestens perspektiv.

Besøk fra bedriften

Fra bedriften fikk vi besøk av daglig leder Espen Joranger, personalsjef Gard Lunde og leder for Wirelinedivisjonen, Roy Kristiansen.

Espen tok for seg bedriftens finansielle situasjon og hvilke utfordringer bedriften har, i Norge og internasjonalt. Espen dro også fram usikkerhet i planlagt aktivitet som en av de kostnadsdrivende faktorene.

Gard Lunde startet med å takke alle for bidraget fra de ansatte og tillitsvalgte som har bidratt til å berge arbeidsplasser innen plattformboring. Videre informerte Gard også om at det innen kort tid bli behov for å øke bemanningen. I mars vil deltidsansatte få tilbud om fulle stillinger og det vil også bli behov for å ansatte et betydelig antall utover dette i løpet av 2018 for å dekke oppstart av Gyda. I tillegg til dette vil det også bli en økning i flaggavdelingen.

Fra Wireline fortalte leder Roy Kristiansen om dagens kontraktsituasjon og bemanningsutfordringen. Roy presenterte også ComTrac, som er en ny teknologi Archer kan tilby markedet. I tillegg ble årsmøtet introdusert for kunnskapen og teknologien Archer bestitter i forhold til brønnlogging og muligheten til å detektere lekasjer

Personellmessig i Wireline vil det skje endringer innen kort tid og bedriften vil drøfte ansettelser med klubben.

Industri Energi

Årsmøtet fikk også besøk fra forbundet sentralt, ved Ommund Stokka og Øyvind Hopland.

Ommund Stokka
Ommund Stokka fortalte om det organiserte arbeidsliv. Foto: Christopher Talgø

Ommund illustrerte hvordan det organiserte arbeidslivet fungerer, og benyttet seg av illustrasjoner fra eget privatliv for få frem hvor viktigheten av samhold og solidaritet.

Problemene løser seg ikke selv bare av at vi – arbeidstakerne – organiserer oss. Både forbund og tillitsvalgte må være i stand til å sette seg i posisjon til å jobbe for et rettferdig arbeidsliv.

Tiden der klubbene og klubblederne ordner opp i problemene på egen hånd, er forbi. Vi er i mye større grad avhengig av at fellesskapet bidrar. Klubbene må samarbeide om de store problemene, og medlemmene og tillitsvalgte må være lojale og bidra til økt organisering. Den tillitsvalgte kan ikke ordne opp alene, men er avhengig av et samlet fellesskap.

Øyvind Hopland fortalte om forbundets NR-område. Foto: Christopher Talgø

Øyvind Hopland, som sitter i forhandlingsavdelingen på NR-området, fortalte hva forbundet arbeider med. Forbundet ser en tydelig økning i tvistesaker og gikk også igjennom saker Industri Energi Archer har hatt inne til behandling.

I tillegg gikk Øyvind fortalte om utfordringer i bransjen generelt. Noe forbundet legger merke til er at sykefraværet i flere bedrifter har økt, og videre at bedriftene aktivt skjuler sykefravær ved å overflytte personell til ressurspool. Øyvind fortalte også om SAFE sitt angrep på lokale tillitsvalgte i Industri Energi i Rowan, for å ha inngått avtaler som berger arbeidsplasser og som videre er i tråd med tariffavtalen, i motsetning til hva forbundslederen i SAFE har hevdet.

Man ser en tydelig økning i vikarbyrås interesse innenfor flyteriggavtalen og kreative forsøk på å omgå tariffavtalene og faste ansettelser, ifølge Øyvind.

Avslutningsvis fortalte Øyvind om det kommende tariffoppgjøret, og en betydelig økning i såkalte NAV-saker hvor medlemmer blir kontaktet av NAV. Øyvind presiserer at det er viktig å kontakte klubben og at klubben kontakter forbundet, dersom man ettet permittering mottar regressaker fra NAV.