Industri Energi sine nettsider

Årsmøte 2019 og ukes info

Som dere har lest tidligere så har mye av den siste tiden gått til forberedelse og gjennomføring av årsmøtet vårt i Industri Energi Archer. I år hadde vi møtet på Scandic Hotell Stavanger Forus og vi avholdt møtet fra tirsdag til torsdag forrige uke. Det var nærmere 60 tillitsvalgte som var påmeldt årets møte, men på grunn av komplikasjoner med avløsning og andre forhold ble vi til slutt 54 delegater på årets møte.

Årsmøtet ble åpnet tradisjons tro med godkjenningen av innkalling, dagsorden og agenda samt konstituering før en gikk over på årsberetningen. Her ble årsmøtet informert om hva klubben har arbeidet med det siste året, hvordan lønnsoppgjørene hadde gått, streiken til SAFE i fjor sommer og hvilket arbeid som ble gjort ifm dette. I tillegg ble det informert om tvister og saker som har blitt løst, medlemsutvikling samt årsberetningen fra vernetjenesten. Det ble også fortalt hva klubben har arbeidet med i sammenheng med de nye kontraktene og virksomhetsoverdragelse fra KCA og Odfjell.

Etter dette stilte bedriften opp med 4 gjester. Det var operasjonssjef i Wireline Olav Edland, HR Direktør Knut Dolmen, personalsjef Gard Lunde og Finansdirektør Espen Joranger. Olav fortalte om kontrakt status for WL, samt fortalte litt om arbeidet de har gjort ifm utvikling av ny teknologi. Han snakket også litt om utfordringer i fremtiden mtp rett bemanning. Etter innlegget fra Olav tok Knut over og fortalte om hvordan det hadde gått for konsernet Archer i 2018, Archer er nå klart det største plattformboring selskapet på faste installasjoner. Han gikk også igjennom kontraktsporteføljen.

Når Knut var ferdig med sin presentasjon tok Gard over og fortalte om bemannings situasjonen i selskapet, litt om VOD og ansettelser og utnyttelsesgraden i ressurspoolen i boring. Han snakket også om sykefraværet i PD som er ett fokus område, foreløpig er målet og redusere SF med ca 1,4 %. Til slutt etter Gard var det Espen som informerte om utviklingen i økonomien til selskapet den siste tiden. Det har vert turbulente år i 2015,2016 og 2017. Men selskapet fikk en vekst i 2018 som var et godt år for Archer, med de beste driftstallene siden 2015. Alle 4 svarte på spørsmålene de fikk fra salen.

Når bedriften var ferdig med sine innlegg og presentasjoner så inntok forbundssekretær Øyvind Hopland senen og fortalte om hva forbundet hadde arbeidet med det siste året. Øyvind sier også at forbundet har samarbeidet med SAFE i enkelte saker. Han forteller videre at det har vert mange tvister på området det siste året. Det har også vert mange saker både når det gjelder ansettelse, lønn og pensjon, i tillegg at en har sett en økning i saker der NAV er involvert. Dette har vert tunge saker som krever mye ressurser og saksbehandlingstiden har derfor dessverre vert lang.

Forbundsleder Frode Alfheim overtar senen etter Øyvind og han forteller at han i år har vert på flere riggbesøk og har opplevd og «stå igjen» pga lyn og torden. Han skryter av SAR beredskapen som gir god støtte også til andre på havet fiskere osv. Han snakket også litt om rollen som forhandlingsleder ved tariffoppgjøret i 2018, samt litt om forberedelsene til årets tarifforhandlinger. Ett annet tema han tok opp var norsk oljepolitikk og han understreket viktigheten av å tenke langsiktig for næringen. Frode hadde også vert på Ekofisk komiteen sitt årsmøte, og han fortalte at de hadde også laget en uttalelse rettet mot politikere som tar til orde for å bygge ned den norske olje- og gassvirksomheten lignende den som vi laget(kan leses her). Frode avsluttet med og takke for invitasjonen og ønsket alle ett fortsatt godt årsmøte.

Til slutt på dagen fikk vi besøk fra Reidar Rikstad som er leder for SAFE i Archer han startet med og takke for invitasjonen, og takket Industri Energi Archer for ett godt sammarbeid i året som har gått. Videre så ønsker han at fagforeningene samarbeid i årets lønnsoppgjør, og at en kommer med ett reelt lønnskrav som gir økt kjøpekraft. Han påpekte også at pensjon er ett viktig tema, og at vi er avhengig av samarbeid for å få gjennomslag.

Den andre dagen på årsmøtet ble åpnet av leder, og navne opprop ble gjennomført. Etter det gikk en i gang med behandlingen av saker som var blitt sendt inn til årsmøtebehandling. Selv om at det i år er mellom oppgjør så er var det fortsatt noen saker til behandling både i forhold til lønnskrav, men også andre saker som bevilgninger osv. I alle sakene som skulle inn til tarifforhandlingene, ble styrets innstilling fulgt og enstemmig vedtatt, og når det gjalt bevilgningssakene ble alle sammen vedtatt mot en stemme. Dermed så vil vi også i år fortsette å støtte de samme 3 formålene som vi har støttet tidligere i trå med tidligere vedtak.

Årsmøtet fikk også en gjennomgang av noen av de fordelene som ligger i medlemskapet og det ble vist en power-point presentasjon hvor dette var listet opp og sammenlignet med andre. Det et ikke alltid like enkelt og vite om alle fordelene en faktisk har, så derfor var det flere tillitsvalgte som synes at dette var nyttig. Vi kommer i den forbindelse til å forenkle denne presentasjonen litt og sende den ut til de tillitsvalgte når det er klart, slik at de kan vise dette til sine kollegaer på arbeidsplassen.

Når vi var ferdig med hoved delen av saksbehandlingen gikk vi igjennom regnskapet til klubben for perioden. Revisorene hadde da i forkant gått igjennom dette og hadde ingen kommentarer. Årsmøtet godkjente regnskapet deretter gikk vi videre på budsjett behandlingene, styret sitt budsjett forslag ble vedtatt uten endringer. Etter budsjett behandlingen var over fikk vi besøk fra en av de organisasjonene som vi har vedtatt og støtte og de fortalte litt om arbeidet som de har gjort.

Etter pausen ble handlingsplanen for styret tatt opp, denne legger noen retnings linjer for hvordan styre skal arbeide frem mot neste årsmøte. Handlingsplanen vil bli tatt opp på styremøtene fremover, for å holde oversikt på fremdriften. Etter gjennomgang av handlingsplanen fullførte redaksjonskomiteen utkastet til uttalelsen som årsmøtet kom med.

Torsdagen ble møtet åpnet og etter oppropet gikk en igjennom uttalelsen som redaksjonskomiteen hadde fullført dagen før og denne ble vedtatt av årsmøtet. Etter det kom valgkomiteen opp og la frem sin innstilling. Alle styre medlemmene som var på valg hadde sagt ja til og stille til gjenvalg, men valgkomiteen la frem forslag på en kandidat, og det var Patrick Læret fra Gullfaks. Bjørn Johnsen sier at det er fornuftig at Gullfaks har en plass i styret, og trekker dermed sitt kandidatur. Dermed gikk Patrik inn i styret for Bjørn Johnsen også ble valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vi vil på vegne av alle inne på Klubbkontoret, styret og medlemmene rette en stor takk til Bjørn Johnsen for den fantastiske innsatsen han har gjort for klubben i en årrekke. Vi ønsker Bjørn lykke til videre som skift tillitsvalgt og medlem av valgkomitéen, og vi ser frem til å treffe han igjen på fremtidige årsmøter og tillitsvalgt konferanser. Samtidig vil vi ønske Patrick Læret velkommen inn i styret og klubben takke for initiativet og innsatsviljen.

Etter årsmøtet var ferdig hadde vi som er her inne på klubbkontoret en del oppryddings arbeid og gjøre, samt en del administrative saker og ting som måtte ordnes. Uken etter årsmøtet har gått med til planlegging av det neste styremøtet samt innledende forberedelser til tillitsvalg konferansen som kommer til høsten. I tillegg til dette har vi svart på henvendelser som hadde kommet inn fra våre medlemmer, som vi ikke hadde anledning til og svare på under årsmøte uken.

Klubben har også hatt noen interne møter med medlemmer i AU den siste uken, der en har drøftet ulike forhold, det ene punktet som har vert på agendaen er oppfølging av handlingsplanen. Vi har også drøftet pågående saker som for eksempel utfordringene i forbindelse med revisjonsstansen for wireline. Men vi kommer tilbake med mer informasjon om det senere.

Og med det vil vi ønske alle der ute i havet en god helg
Hilsen Klubbkontoret.