Industri Energi sine nettsider

Arbeidsretten gir grønt lys for sympatiaksjon

Arbeidsretten avsa en prinsipiell og viktig dom da den ga sin enstemmige tilslutning til at LO med IE&FLT har adgang til å iverksette sympatiaksjoner i Archer for å legge press på streiken i SLB UK som har vart i 10 måneder.

Historisk dom

LO-advokatene skriver på sine facebooksider at dommen som ble avsagt i dag er historisk og at det med stor sikkerhet kan sies at partene og retten vil vise til den også om 100 år.

Bakgrunnen for saken var at Norges Rederiforbund hadde lagt ned påstand om at den tidligere varslede sympatiaksjonen for 51 Archeransatte på Ekofisk var tariffstridig og ulovlig. LO tok da saken videre til arbeidsretten og fikk full seier.

Sympatiaksjoner i seg selv er ikke noe nytt, men saken har satt vilkårene for tilgang til sympatiaksjon nedfelt i Hovedavtalen mellom Rederiforbundet og LO på prøve. Hovedavtalen har nemlig et tilleggsvilkår i forhold til avtalen mellom NHO og LO, som i tillegg til å kreve at hovedkonflikten, her altså streiken i SLB UK, må være lovlig, også krever at den må være “i Norge”.

Hovedkonflikten i denne saken er spesiell, ved at de berørte parter i den har et ansettelsesforhold inngått i britiske arbeidsavtaler, mellom et britisk selskap og britiske arbeidstakere. Arbeidet de utfører skjer likevel på norsk sokkel, fra et norskregistrert fartøy, hvor de ansatte mønstrer på båten ved en kai i Esbjerg i Danmark. Ved vurderingen av om streiken i hovedkonflikten skal vurderes etter norsk eller britisk rett slår Arbeidsretten her fast at det er norsk rett som skal anvendes. Dette er første gang Arbeidsretten har tatt stilling til lovvalgspørsmål for streiker som er grenseoverskridende.

LO-advokatene skriver at det er svært viktig for LO at Arbeidsretten har sagt seg enig i deres argumentasjon om at det her er tariffkravets nasjonalitet som må vurderes og arbeidet som kreves tariffregulert som må vurderes. Et motsatt utfall, slik SLB UK argumenterer for, ville ført til at det ville blitt svært vanskelig for LO og LOs forbund å benytte arbeidskamp og sympatiaksjoner for tariffkrav mot utenlandsk arbeidsgiver.

Tillitsvalgt imponert

Christopher Talgø har fulgt saken tett siden den ble kjent i starten av 2023, da han er leder for samarbeidskomiteen for oljeservice i IE&FLT, og har hatt tett dialog med forbundet etter at beslutningen om å ta ut Archeransatte i sympatiaksjon ble kjent. Christopher var også tilstede under hovedforhandlingene i Arbeidsretten, sammen med Eirik Valle, og uttalte seg fra vitneboksen om hhv. sine rolle i saken og virkningen en sympatistreik vil få for SLB UK.

Forbundet har stått i en krevende prosess med en krevende motpart i SLB UK, som har tatt i bruk umoralske virkemidler som streikebryteri og oppsigelse av streikende. Måten IE&FLT har håndtert saken har vært svært ryddig og grundig.

Måten saken ble fort i retten av LOs advokater har også vært imponerende. Det er en komplisert oppgave å prosedere en slik sak, som i tillegg til uprøvd jus må gripe fatt om virksomheter og begreper som neppe er godt kjent i advokatmiljøer eller for rettens dommere. LOs advokater har gjort et grundig forarbeid og levert med glans i arbeidsretten og sikrer en enstemmig dom i denne svært viktige og prinsipielle saken.

Det var LO-advokatene Lornts Nagelhus, Yvonne Evensen og Andreas Van Den Heuvel som førte saken.

Streik i Archer

LO har fått medhold, og kan dermed varsle sympatistreik i Archer lovlig. Det kan bety at en sympatistreik vil kunne iverksettes tidligst 21 dager etter at varselet er gitt Rederiforbundet.

Klubben vil holde de berørte i selskapet løpende oppdatert og sørge for god dialog med bedriften.