Industri Energi sine nettsider

Arbeidsavtaler for brønnledere

Det skal opprettes arbeidsavtale for alle arbeidsforhold. Dette gjelder også ved ved endring av arbeidets art, slik som det er for lagledere som inntrer rollen som brønnleder. Vi har avdekket at dette ikke har kommet på plass for de jobber som brønnledere, og har i dag fått bekreftelse fra bedriften at de vil ordne opp i dette, i form av prosjektavtaler. Vi forventer dermed at dette kommer raskt på plass.

 

Brønnledertillegget inngår i sykepenge- og pensjonsgrunnlaget

Fra tidligere av er det avtalt at brønnledertillegget også skal inngå i pensjons- og sykepengegrunnlaget. Brønnledertillegget skal derfor også føres ved sykdom. En arbeidsavtale er en viktig dokumentasjon på at partene er enige i hvilket tidsrom man er brønnleder.

Tillegget ikke tatt med i den avsluttede ytelsespensjonen

Det er dialog vedr. en pensjonskompensasjon for manglende innberetning av brønnledertillegg i pensjonsgrunnlaget i den avsluttede ytelsesordningen, og vi har bedt bedriften om en snarlig innstilling før vi eventuelt bringer saken opp til organisasjonene.

Alle brønnledertillegg opptjent etter 1.8.16 skal bli rapportert på den nye innskuddsbaserte ordningen. Lønnselementer som inngår i pensjonsgrunnlaget for Wireline er i tillegg til grunnlønn; sokkelkompensasjon, natt- brønnspesialist- og brønnledertillegg.